NIE PRZESTAJESZ GRAĆ W PIŁKĘ NOŻNA, GDY SIĘ STARZEJESZ…
STARZEJESZ SIĘ, GDY PRZESTAJESZ GRAĆ W PIŁKĘ NOŻNĄ…

Stowarzyszenie Walking Futbol Polska powstało w marcu 2019 roku. Tworzą je pozytywnie nastawieni do życia ludzie, których łączy pasja do sportu i chęć dzielenia się tą pasją z innymi.

CELE PROJEKTU WALKING FUTBOL POLSKA
Rozwój kultury fizycznej i sportu, organizacja i prowadzenie działalności rekreacyjno – sportowej
Popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia w kategoriach wiekowych 40+, 50+, 60+, 70+.
Organizacja współzawodnictwa sportowego (turnieje, mecze, mistrzostwa, liga).
Przekonanie grających, że walking futbol to świetna zabawa, lepsze zdrowie i kondycja.

GRUPA DOCELOWA
Zajęcia prowadzimy głównie dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych 40+, 50+, 60+ i 70+.
Rekreacyjna forma dyscypliny przeznaczona jest dla każdej osoby, dowolnej płci i w dowolnym wieku.
Treningi i spotkania organizowane są dla osób, które miały styczność ze sportem oraz dla takich, które sportu wcześniej nie uprawiały.

Materiał filmowy na stronie „Piłka dla Wszystkich”

Materiał filmowy – Polsat Sport – Magazyn Atleci

https://www.polsatsport.pl/magazyn/magazyn-atleci-odcinek-637_7126091/

Materiał filmowy na stronie „Łączy nas piłka”

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=4236957849680019

Materiał filmowy w TVP Sport

https://lodz.tvp.pl/45578569/ida-w-slady-lewego-ale-bramki-strzelaja-bez-pospiechu-czym-jest-walking-futbol

Materiał filmowy w TVP3

https://lodz.tvp.pl/41394431/pilka-nozna-ma-wiele-odmian-czas-na-futbol-chodzony

Artykuł na oficjalnej stronie PZPN

https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/walking-futbol-czyli-cos-dla-babci-i-dziadka1

STATUT

WALKING FUTBOL POLSKA

Polskie Stowarzyszenie Futbolu Chodzonego

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę WALKING FUTBOL POLSKA i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może też używać nazwy „Polskie Stowarzyszenie Futbolu Chodzonego” oraz nazw skróconych WFP lub PSFC.

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem opierającym swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków. Może również zlecać wykonywanie działań statutowych, innym podmiotom społecznym i gospodarczym, udzielając patronatu.

§3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1263), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie może zrzeszać się w związkach i federacjach o sportowym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne, własny sztandar, godło i może używać pieczęci.

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach dla realizacji zadań statutowych.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. rozwój kultury fizycznej i sportu, szczególnie w kategoriach wiekowych 50+ i 60+

 2. organizacja i prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej

 3. popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia, wśród osób starszych,

 4. organizowanie współzawodnictwa sportowego,

 5. wszelka działalność charytatywna realizowana poprzez popularyzację sportu.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje lub instytucje,

 2. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród swoich członków i sympatyków,

 3. współpracę z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu, rekreacji ruchowej i kultury fizycznej,

 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych,

 5. pozyskiwanie, gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i zasobów materialnych na prowadzoną działalność statutową,

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba w wieku powyżej 18 lat, która zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

 2. kandydowania i pełnienia funkcji w organach władzy Stowarzyszenia.

 3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystania z obiektów, urządzeń, sprzętu, stanowiących własność Stowarzyszenia lub dzierżawionych przez Stowarzyszenie – na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

 5. noszenia odznak organizacyjnych, posługiwania się sztandarem i godłem Stowarzyszenia,

 6. reprezentowania Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowych,

 7. korzystania z ulg i przywilejów określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. godnego reprezentowania Stowarzyszenia,

 2. przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia,

 3. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy władz Stowarzyszenia, w tym do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,

 4. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizowania celów statutowych,

 5. dbałości o majątek i dobre imię Stowarzyszenia.

4. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

 2. zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy,

 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu,

 4. rozwiązania się Stowarzyszenia,

 5. śmierci członka.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat oraz każda osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe dla realizacji jego celów statutowych. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji – na podstawie uchwały Zarządu.

 2. Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,

 2. kontrolowania wydatkowania środków finansowych przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia,

 3. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu lub postanowień organów władz Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

 2. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 3. rozwiązania się Stowarzyszenia,

 4. śmierci członka, bądź rozwiązania, likwidacji lub upadłości – w odniesieniu do osoby prawnej.

CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:

  1. pisemnej rezygnacji,

  2. podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o odebraniu członkostwa,

  3. śmierci członka.

 1. Członkowie honorowi mają prawo do:

  1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,

  2. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu lub postanowień organów władz Stowarzyszenia.

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 14

 1. Za aktywny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, mogą być przyznawane wyróżnienia.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Członkowie Stowarzyszenia, za naruszenie postanowień statutu lub innych przepisów i zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu, podlegają karom organizacyjnym, które mogą być nałożone przez Zarząd Stowarzyszenia, z wyjątkiem kar zastrzeżonych w statucie.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Komisja Rewizyjna,

 3. Zarząd Stowarzyszenia

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Kadencja kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zatwierdzającego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności za ostatni rok kalendarzowy.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia szczególne niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Dla ważności uchwał jest wymagana obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby osób, wchodzących w skład danego organu władzy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §16 ust. 6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, bądź Prezesa.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§16

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Każdorazowo Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Przewodniczącego, który przewodniczy obradom.

 4. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zbiera się corocznie w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadomienie członków o terminie, miejscu i porządku obrad musi nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej trzech dni. Zawiadomienie powinno określać pierwszy i drugi termin odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 6. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wymagana jest obecność – w pierwszym terminie, co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 7. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający – z głosem doradczym. Każdy uprawniony ma jeden głos.

 8. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku kalendarzowym oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w tym okresie,

 2. udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za jego działalność w ostatnim roku kalendarzowym – na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej za jej działalność w ostatnim roku kalendarzowym.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego, należą następujące sprawy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i zmian w tym zakresie,

 2. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian w jego treści,

 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

 4. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 5. podjęcie uchwały o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu,

 6. podjęcie uchwały o wykluczeniu z grona członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu,

 7. rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.

 1. Z zastrzeżeniem §16 ust 11, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia zwoływane są przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,

 3. na żądanie, co najmniej 51% ogólnej liczby członków zwyczajnych złożone na ręce Zarządu. Wnioskodawca każdorazowo określa termin (pierwszy i drugi), miejsce i proponowany porządek obrad.

KOMISJA REWIZYJNA

§17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech osób. Członków Komisji powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Komisji.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które przechowuje się w siedzibie Stowarzyszenia.

 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza po zakończeniu każdego roku obrotowego kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnim roku kalendarzowym oraz posiada wyłączne prawo wnioskowania o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

 7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

  1. złożenia rezygnacji zgłoszonej przez członka,

  2. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

  3. śmierci członka.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 10, złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej albo wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z innej przyczyny, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Komisji Rewizyjnej, a w szczególności podejmowanie przez nią uchwał

 3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Komisja Rewizyjna działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Jednakże, jeżeli liczebność Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 2 członków, Komisja Rewizyjna traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Komisji Rewizyjnej do co najmniej 2 członków.

 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

 5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§18

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z jednej do trzech osób powołanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród członków zwyczajnych. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 3. Zgodnie z ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach, Zarząd może pobierać wynagrodzenie za czynności związane z pełnionymi funkcjami oraz zatrudniania członków Zarządu Stowarzyszenia do różych zadań, które wynikają z realizowanych projektów.

 4. Na swoim pierwszym posiedzeniu, odbytym po Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które powołało członków Zarządu kolejnej kadencji lub odbytym po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które dokonało zmian w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz może wybrać Wiceprezesa i Sekretarza.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.

 6. Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia,

 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 3. realizowanie programu i wytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 4. realizowanie uchwał Komisji Rewizyjnej,

 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,

 6. powoływanie pełnomocników Zarządu do określonych zadań,

 7. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,

 8. przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających,

 9. podejmowanie uchwał o przyjęciu rezygnacji członków zwyczajnych i wspierających z członkostwa w Stowarzyszeniu,

 10. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub wspierającego,

 11. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie lub odebranie godności członka honorowego,

 12. uchwalenie wysokości składek oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, wiążących się z uczestnictwem członków w działalności statutowej Stowarzyszenia,

 13. uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów wytycznych, normujących działalność wewnętrzną Stowarzyszenia,

 14. składanie Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania oraz Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia – do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok kalendarzowy,

 1. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od daty Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

 2. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 3. śmierci członka.

  9. Członek Zarządu może w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 9, złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu albo wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z innej przyczyny, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, celem uzupełnienia składu osobowego Zarządu.

10. Członek Zarządu nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Zarządu, a w szczególności podejmowanie przez nią uchwał

11. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w toku kadencji, Zarząd działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka/ów Zarządu przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

12. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

13. Każdy członek Zarządu może zostać wybrany na dalsze kadencje.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§19

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. fundusze,

 2. ruchomości,

 3. nieruchomości.

 1. Fundusze Stowarzyszenia powstają z następujących źródeł:

 1. składki członkowskie oraz wpisowe,

 2. darowizny, dotacje, spadki i zapisy,

 3. dochody z własnej działalności, służącej realizacji celów statutowych,

 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 5. środki z ofiarności publicznej.

 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, dotyczących praw i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie, jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu.

 2. Decyzje, dotyczące nabycia, zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia, wymagają uchwały Zarządu.

 3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem w stosunku do swoich członków, władz Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie lub władze Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 4. Niedozwolone jest przekazywania majątku na rzecz członków, władz Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 5. Niedozwolonym jest wykorzystywania majątku na rzecz członków, władz Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 20

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, która wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 2. Uchwała w sprawie zmian w statucie jest podejmowana kwalifikowaną większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia rozpoczyna się z dniem wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.